Regulamin NEWSLETTERA obowiązujący od dnia 25 maja 2018 roku.

 

01.

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422), firma IMO Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ulicy Twardej 18, wpisaną do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - KRS 0000402853, NIP: PL7010327686, kapitał zakładowy: 100.000zł, zwaną dalej IMO, określa w niniejszym Regulaminie zasady korzystania z usługi Newsletter.

 

02.

Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usługi Newsletter należy uważnie zapoznać się treścią niniejszego Regulaminu.

 

03.

W ramach usługi Newsletter IMO, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (e-mail), będzie wysyłał informacje w formie listu elektronicznego (e-mail). Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie na czas nieoznaczony lub do momentu rezygnacji przez Użytkownika z usługi Newsletter lub też do momentu zakończenia świadczenia usługi Newsletter przez IMO, co może nastąpić w dowolnym momencie.

 

04.

Newsletter zawiera informacje o ofercie z zakresu oferowanych przez IMO produktów i usług, aktualnych promocji oraz innych informacji dotyczących IMO, w tym dotyczących opinii, konkursów, wydarzeń, nowości itp.

 

05.

Każdy Newsletter zawiera:

 1. informację o Administratorze Danych Osobowych jako nadawcy Newslettera,
 2. wypełnione pole „Temat” określające treść Newslettera,
 3. możliwość rezygnacji z usługi Newsletter.

 

06.

Korzystanie z usługi Newsletter jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet, dowolnej przeglądarki internetowej oraz od posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

 

07.

Zamówienie usługi Newsletter następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej https://www.lampy-kinkiety-oswietlenie.dom.pl:

 1. wprowadzenie poprawnego adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika w formularzu, zamieszczonym na stronie internetowej https://www.lampy-kinkiety-oswietlenie.dom.pl,
 2. naciśnięcie (kliknięcie) na przycisk „Wyślij”,
 3. zalogowanie się przez Użytkownika na podany w formularzu adres poczty elektronicznej (e-mail),
 4. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na komunikację marketingową, jak również na przesyłanie informacji handlowych na wskazany przez Użytkownika w formularzu adres e-mail. Treść niniejszej zgody znajduje się w automatycznej wiadomości elektronicznej e-mail wysłanej przez IMO na adres poczty elektronicznej podanej w formularzu,
 5. zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu będącego odnośnikiem (linkiem) w automatycznej wiadomości elektronicznej e-mail wysłanej przez IMO na adres poczty elektronicznej podanej w formularzu,
 6. kliknięcie linku potwierdzającego rejestrację umieszczonego w przesłanej przez IMO automatycznej wiadomości elektronicznej e-mail.

 

08.

Naciśnięcie (kliknięcie) na link potwierdzający rejestrację powoduje, że adres poczty elektronicznej Użytkownika (e-mail) będzie od tego momentu wykorzystywany w celu realizacji usługi Newsletter.

 

09.

Podanie w formularzu, podczas czynności rejestracyjnych, adresu poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika jest niezbędne do świadczenia usługi Newsletter. Podanie w formularzu dodatkowych danych osobowych (jeżeli w formularzu jest taka możliwość) leży w sferze uznania Użytkownika, a ich przetwarzanie

uzależnione jest od zgody Użytkownika. Dane te służą do ustalania profilu Użytkownika i pozwalają na dostosowanie zawartości Newslettera do jego potrzeb.

 

10.

Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zrezygnować z usługi Newsletter, klikając na link umieszczony w stopce każdego Newslettera wybierając przycisk tutaj w treści zdania „Jeśli nie chcesz otrzymywać w przyszłości podobnych wiadomości kliknij tutaj”.

 

11.

Zaprzestanie wysyłania informacji na podany adres e-mailowy następuje natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.

 

12.

Reklamacje dotyczące usługi Newsletter można składać:

 1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@dom.pl,
 2. telefonicznie, dzwoniąc na numer Działu Obsługi Klienta: tel. (22) 266 0 808,
 3. zgłoszenie reklamacji powinno zawierać w szczególności: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres poczty elektronicznej (e-mail) podany podczas rejestracji dotyczącej usługi Newsletter oraz adres poczty elektronicznej (e-mail) lub adres tradycyjny do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację,
 4. rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi w terminie czternastu dni od daty otrzymania zgłoszenia przez IMO chyba, że przepisy prawa stanowią inaczej. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacyjnym.

 

13.

Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie https://www.lampy-kinkiety-oswietlenie.dom.pl w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.